Ochrana osobních údajů aneb Záleží nám na vás.

 V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.musicaflorea.cz, tak ochrany osobních údajů poskytnutých nám přímo zákazníky i zájemci o naše služby. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

Následující zásady ochrany osobních údajů Vám umožní seznámit se s námi zaručenými způsoby ochrany osobních údajů a rozsahem a účelem jejich shromažďování: 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Musica Florea. Kontaktovat nás můžete na adrese: U Cihelny 108, Bořanovice – Pakoměřice, 250 65 nebo na e-mailové adrese info@musicaflorea.cz 
  2. Počínaje dnem 25. května 2018 můžete kontaktovat také odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů přímého marketingu na e-mailové adrese: info@musicaflorea.cz 
  3. Zpracováváme především údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů při přihlášení k odběru newsletteru na našem facebookovém profilu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, messenger, apod.) Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing, který spadá pod účely oprávněného zájmu. 
  4. Právním základem pro zpracování údajů je:- čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, pro účely přímého marketingu;- čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ. 
  5. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou k vyřizování objednávky nebo obchodní spolupráce. 
  6. Pro zasílání obchodních sdělení zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (skype, messenger, apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách použili klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, apod., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete. 
  7. Máte právo žádat zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů přímého marketingu o přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost. 
  8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt) vám může zabrání dokončit Vaši objednávku. 
  9. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.  Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů: 1) Právo na přístup k osobním údajům: Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 2) Právo na opravu osobních údajů: Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné). 3) Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“): V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). 4) Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. 5) Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 6) Právo vznést námitku: V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. 7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz  Přejeme mnoho krásných zážitků s hudbou několika staletí a doufáme, že nám zachováte přízeň. Vaše Musica Florea Toto znění je účinné od 24. 5. 2018